اطلاعات تخصصی
تحصیلات

خلاصه عملکرد و مهارت ها

کارشناسی مهندسی علوم خاک
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و حاصل خیزی خاک

این صفحه را به اشتراک بگذارید

پرسش های پاسخ داده شده