پارت هونیاک


پارت هونیاک

شـــرکت پــارت هـونــیاک، ثبـت شــده به شــــماره ٢۶٢٠٧٩ در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صـنعتی اسـتان تهران، دارای پـــــروانـه بـــهـــره بـــــرداری بـه شــــــمـاره ١٠٢/٢١٣٢١ اخذ شده از سـازمان صـنـعت، معــــدن و تجــــارت استان مرکــزی، عضـــو رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشــاورزی ایران و همچنین از اعضــاء اتحادیه تعـاونی های تولـیدکنندگان کودهای کشـاورزی کشـور میباشد. این شـرکت افتـــخار دارد که با دو دهـه فـعـالـیت، گام هـای ارزنــــدهای در راســــــــــتای خودکفـایی تولیـدات کشـــاورزی و دستیابی به کشـــاورزی پایدار برداشته و با اتـکاء به دانش مدیران و توانایی پرسنل خود، همکاری متخصــصـــان و مشــــاوران حــوزههای مختلف کــشـــاورزی و سـازمانهای ذیربط، محصــــولات خود را جهـت مصــــرف داخــلی و صـادرات با برترین کیفیت و بالاترین مقدار، تولید و به بازار عرضه می نماید.

کود گرانول پتاس
کود گرانول پتاس

کود پتاسیم پنج سولفاته
کود پتاسیم پنج سولفاته

کود هیوماک
کود هیوماک

کود 20-20-20
کود 20-20-20

گوگرد پلاس
گوگرد پلاس

کود گرانول هیوماک
کود گرانول هیوماک

کود گرانول ماکرو میکرو
کود گرانول ماکرو میکرو

کود گرانول پتاس
کود گرانول پتاس