کشاورزی ،دامداری ،بسته بندی


کشاورزی ،دامداری ،بسته بندی

این مجموعه در زمینه های مختلف اعم از پرورش قارچ خوراکی و بسته بندی مواد غذایی و دامداری مشغول به فعالیت میباشد.

ویدیو

فرامرز حفار

09152023342

مشاوره و تسهیلگری در تاسیس فارم های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای
واحد فروش : مشهد خیابان امامت 56 بلوار اموزگار چهارراه اول سمت چپ ساختمان اطلس 05138495375
تهران : 02128423254