صنایع گلخانه ای مرصوص کام


صنایع گلخانه ای مرصوص کام

گلخانه تونل
گلخانه تونل

پد سلولزی
پد سلولزی

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده

میز گلخانه
میز گلخانه