برگ سبز مشتاق


برگ سبز مشتاق

طراح، سازنده و مجری سازه های گلخانه ای  شـرکت بـرگ سـبز مشـتاق یکـی از بزرگتریـن وبـه روزتریـن شـرکت هایی اسـت که درزمینـه سـاخت سـازه هـای گلخانـه ای فعالیـت دارد .ایـن شـرکت بـا توجـه بـه تجربـه چندین سـاله خـود در امـور گلخانـه ای بـا سـازه هـای کارآمـد، آمادگـی خـود را جهـت همـکاری و ارائـه خدمـات مطلـوب هم راسـتا بـا خواسـته هـای سـفارش دهنـدگان اعـلام مـی دارد.    آشنایی چندین ساله با صنعت کشاورزی ما را برای جهانی شدن آماده کرده است.    مـا مفتخریـم کـه در صنعـت کشـاورزی و گلخانـه ای خدمتگـزاری می کنیـم و از سـال 86 فعالیتمـان را درامـور مربـوط بـه طراحـی، سـاخت، تولیـد قطعـات و اجـرای سـازه هـای گلخانـه ای بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال آغـاز نمـوده و بـه بازارهـای جهانـی می اندیشـیم پـس در تلاشـیم که دومین نباشـیم.  

گلخانه های تولید گل ونهال
گلخانه های تولید گل ونهال

درب ورودی
درب ورودی

انواع پوشش
انواع پوشش

سیستم مه پاش
سیستم مه پاش

سیستم ابیاری و تغذیه
سیستم ابیاری و تغذیه

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده

این صفحه را به اشتراک بگذارید: