برگ سبز مشتاق


برگ سبز مشتاق

طراح، سازنده و مجری سازه های گلخانه ایشـرکت بـرگ سـبز مشـتاق یکـی از بزرگتریـن وبـه روزتریـن شـرکت هایی اسـت که درزمینـه سـاخت سـازه هـای گلخانـه ای فعالیـت دارد .ایـن شـرکت بـا توجـه بـه تجربـه چندین سـاله خـود در امـور گلخانـه ای بـا سـازه هـای کارآمـد، آمادگـی خـود را جهـت همـکاری و ارائـه خدمـات مطلـوب هم راسـتا بـا خواسـته هـای سـفارش دهنـدگان اعـلام مـی دارد 

گلخانه های تولید گل ونهال
گلخانه های تولید گل ونهال

درب ورودی
درب ورودی

انواع پوشش
انواع پوشش

سیستم مه پاش
سیستم مه پاش

سیستم ابیاری و تغذیه
سیستم ابیاری و تغذیه

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده