پایگاه دانش

آفات مهم درخت انگور و روش مبارزه با آن

كرم خوشه خوار مو (Lobesia botrana)

نحوه خسارت: خسارت این نوع آفت با توجه به مرحله رشدی انگور متفاوت است. در نسل اول، لاروهای حشره پس از تفریخ در لابه لای خوشه انگور در اوایل بهار ظاهر شده و از اندام های زایشی خوشه ها و غنچه های گل تغذیه می کنند، که باعث ریزش تعدادی از گل ها و تنک شدن خوشه می شود (شکل 1).

درپایان مرحله لاروی با تارهای ابریشمی تعدادی از غنچه ها را به هم وصل کرده و تا مرحله شفیرگی را درون آن سپری می-کنند. در نتیجه مقداری از گل ها و جوانه هاخشک شده و ریزش می کند. در نسل دوم این لاروها به میوه هایی که به اندازه غوره هستند حمله کرده و روی آن، سوراخی ایجاد کرده و از گوشت میوه تغدیه می کنند (شکل 2).

نسل سوم به حبه هایی که در حال رسیدن هستند حمله کرده و از آن ها تغذیه می کنند. در خوشه های زودرس که خوشه هایی متراکم و فشرده دارند مانند رقم یاقوتی، خسارت نسل سوم زودتر شروع می شود. لاروهای نسل چهارم این آفت؛ در ارقام دیررس و برداشت دیر هنگام در برخی نقاط ایران باعث ایجاد خسارت می گردد.

تعداد نسل های این آفت به آب و هوای منطقه بستگی دارد. در مناطق سردسیر، سه نسل آفت دیده می شود که ظهور اولین پروانه از اوایل اردیبهشت تا اوایل شهریور می باشد (شکل 4). ظهور اولین پروانه در مناطق معتدل اوایل فروردین ماه است. در این مناطق چهار نسل دارد که اوج پرواز آنها از اواخر فرودین تا اوایل شهریور است. این آفت در مناطق دیم خسارت کمتری وارد می کند که آن هم به دلیل وجود دشمنان طبیعی این آفت و دوره کوتاه تر رشد است. بیشترین خسارت کرم خوشه خوار مو؛ مربوط به نسل سوم و گاهی نسل دوم است.

 

شکل 1: حمله لارو به خوشه های انگور

شکل 2: خسارت لارو به حبه انگور

شکل 3: خسارت نسل سوم لارو به خوشه انگور

شکل 4: پروانه خوشه خوارمو

  مبارزه زراعی

برای کاشت از ارقامی استفاده شود که خوشه متراکم و فشرده ندارند.

موها به صورت ردیفی کاشته شود و روی داربست هدایت شوند.

هر سال شاخه های اضافی و متراکم مو هرس شوند.

 بهتر است شاخه و برگ های درخت از سطح زمین فاصله بیشتری داشته باشند تا تهویه بهتر صورت گیرد.

استفاده از یخ آب در زمستان باعث می شود تا شفیره هایی که زیر علف های خشک و پوسیده زمستان گذرانی می کنند از بین بروند.

 بیشرین خسارت در زمانی است که غوره ها به اندازه عدس رسیده اند که منجر به کاهش چشم گیر محصول می گردد و مربوط به آفت نسل دوم و سوم است. بنابراین بهترین زمان مبارزه؛ یک هفته الی ده روز بعد از زمان اوج پرواز نسل دوم و سوم می باشد.

مبارزه شیمیایی

-دیازینون (EC 61%) به نسبت 1/5 درهزار

-پودر وتابل دیازینون به مقدار یک کیلوگرم در هکتار به نسبت 41 گرم ماده موثره در 100 لیتر آب

-تری کلروفن (دیپترکس) %81 SP به نسبت 1/5 در هزار

-استفاده از باکتری BT به میزان توصیه شده در نسل دوم و سوم

-در ارقام زودرس مانند یاقوتی به علت برداشت زودهنگام نیاز به مبارزه نیست و تنها در زمان آلودگی شدید باید مبارزه صورت گیرد.

-ارقام میان رس مانند مهدی خانی در اواخر تیر تا اوایل مرداد می رسند. یک نوبت مبارزه در یک هفته تا ده روز بعد از اوج پرواز نسل دوم کافی است.

-در ارقام دیررس علاوه بر نوبت اول، در  نوبت دوم (زمان ترش و شیرین شدن میوه) نیاز به مبارزه شیمیایی است.

 

زنجره مو (Psalmocharias alhageos)

این آفت از اوایل تابستان در تاکستان مشاهده می شود. رطوبت و روش های کاشت و داشت بر روی رشد و نمو حشرات تاثیرگذار است. این حشره تخم های خود (حدود 300-350) را به طور مورب داخل شاخه های چوبی نشده در دو طرف شیاری که حشره با تخم ریزی خود می سازد قرار می دهد (شکل 5).

پوره بعد از خروج از تخم به زمین افتاده و داخل خاک می رود. پوره ها به ریشه آسیب می زنند و از شیره گیاهی تغذیه می-کنند. در نهایت پوره های سن پنجم از خاک خارج شده و از تنه درخت یا قطعات سنگ و غیره بالا رفته و ساکن می شوند. بعد از اتمام رشد، جلد حشره با یک شکاف طولی باز شده و حشره ی کامل از آن خارج می شود (شکل 6).

 

شکل 5: تخم گذاری زنجره مو در شاخه چوبی نشده بوته مو

شکل 6: زنجره مو

نحوه خسارت

-رشد و ارتفاع گیاه کاهش می بابد.

-شاخه ها کوتاه تر شده و از تعداد آن ها کاسته می شود.

-برگ ها کوچک تر شده و زرد رنگ می شوند.

-ضعف عمومی و تدریجی بوته مو که در  نهایت منجر به خشک شدن و از بین رفتن گیاه می گردد.

تخم ریز حشرات در بوته مو باعث خسارت های زیر می شود:

-خشكيدگي و شكسته شدن سرشاخه ها از محل تخم ريزي

- رشد مجدد چند سرشاخه از يك محل

-تولید خوشه های کوچک و ضعیف با حبه های کوچک

-کاهش شدید محصول

مبارزه زراعی

برای از بین بردن کامل آفت و جلوگیری از افزایش جمعیت پوره ها نیاز به کارگیری روش های شیمیایی و غیر شیمیایی در زمان مناسب است. مبارزه در 3 مرحله انجام شده و در هر مرحله نیاز به بکارگیری روش خاصی است.

الف: مرحله اول مبارزه

اقدامات زیر برای جلوگیری از خروج پوره ی سن آخر آفت از خاک و تبدیل آن به حشره بالغ است:

-دادن کود پوسیده ی حیوانی به استثنای کود مرغی پای بوته ها در زمستان و پاییز

- غرقاب نمودن باغ در صورت امکان در پاییز و زمستان یا یخ آب زمستانه

-بیل زدن و شخم پای درخت در اوایل فصل پاییز و تابستان

-کف بر کردن علف های هرز در تیرماه و باقی گذاشتن ریشه آن ها : ریشه باعث وجود اختلال در ورود و خروج پوره از خاک شده و هم چنین باعث افزایش فعالیت دشمنان زنجره می گردد.

-خشک نگه داشتن خاک از اواسط تیر تا اواسط مرداد: برای آبیاری تنها ردیف های پای مو آبیاری شوند و از غرقابی درختان خودداری شود. 

- پاشيدن خاك دياتومه يا پودر كائولن روي سرشاخه ها و شاخه ها و يا پخش سیگنال های صوتی با شدت 1-6 کیلوهرتز به صورت ضبط و پخش صدای خود حشره یا پخش و تولید صداهای مصنوعی مشابه برای جلوگیری و اختلال در تخم ریزی آفت زنجره

ب: مرحله ي دوم مبارزه

در این مرحله مبارزه برای جلوگیری از ورود پوره های یک سن به خاک از تخم های زیر پوست شاخه های جوان می باشد.

-شناسایی و شناخت دقیق سرشاخه های تخم گذاری شده و سوزاندن آن ها در اواخر بهار و تابستان

-خشک نگه داشتن سطح خاک و جلوگیری از ایجاد شکاف های عمیق در خاک در اواسط تیر تا اواسط مرداد

-جمع آوری برگ های مو روی زمین، زیرا باعث حفظ رطوبت سطح خاک شده و از خشک شدن آن جلوگیری می کند.

-سله شکنی و کوبیدن خاک تا مانع شکاف عمیق در خاک شود.

-حفظ کردن ریشه های علف هرز که با ریشه مو رقابت ندارند.

ج: مرحله ي سوم مبارزه

به منظور اختلال پوره های سن در دسترسی به منابع تغذیه ای و مشکل تغدیه به خصوص در ریشه های مو می باشد. این اقدامات در مرحله کاشت و داشت مو انجام می شود.

-کاشت رقم های مقاوم نظیر مهدی خانی، شاهرودی و یا پیوند رقم های حساس نظیر عسکری و یاقوتی روی آن ها

-احداث تاکستان در منطقه ی آفتاب گیر

-كاشت انگور در خاك هاي سبك شني و عميق يا اصلاح خصوصيات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از کاشت به منظور توسعه و گسترش حجم ریشه ضروری است.

- کاشت مو به روش روی سیم، پاچراغی یا داربستی

-کاشت عمیق تر نهال یا قلمه های ریشه دار شده و جلوگیری از تولید ریشه های نابجا در نزدیک سطح خاک

-کوددهی عمیق به شکل چالکود یا نوار کود

مبارزه شیمیایی

زمان مناسب برای مبارزه شیمیایی در اواخر بهار و در طول تابستان است. در این زمان حشره کامل در حال خروج از خاک است. امولسیون حاصل از سموم فسفره مالاتیون، دیازینون و دورسبان که به صورت زیر قابل استفاده است.

-10-20 سی سی برای هر بوته آلوده

-محلول یک در هزار به صورت محلول پاشی روی خاک

-درنچ: ریختن 20 لیتر از محلول یک در هزار به درون خاک پای طوقه یا هر محلی که امکان دسترسی به ریشه های آلوده هست.

-کیمی گیشن: كاربرد سم همراه آب آبياري در سيستم آبياري قطره اي مجهز به سيستم تزريق كود و سم يا ونتوري البته بايد دوزهاي سموم را با توجه به منطقه، نوع، عمق و دماي خاك و تراكم آفت آزمايش كرد و در صورت لزوم تغيير داد.

-گرانول ) 5 يا 10 درصد) سموم فسفره ديازينون و دورسبان: هنگام پابيل كردن به مقدار 20 كيلوگرم از گرانول ده درصد در هر هكتار باغ به صورت مخلوط كردن با خاك و آبياري يا كنار زدن خاك سطحي تا عمق 10تا 30سانتي متري علاوه بر كمك به حذف فيزيكي و مكانيكي پوره ها به بالابردن تأثير سم بر پوره هاي موجود در لایه هاي عمیق تر خاك كمك می كند. اين كار براي تك درخت ها و در با غ هاي با مساحت کم، روش مكمل مؤثري است.

-سم كونفيدور (ايميداكلوپرايد): به ميزان 20 سي سي با 10-40 ليتر آب براي هر بوته در سطح سايه انداز انگور در بوته ها. بصورت پاچراغي تربيت مي شوند.

 

زنجرك مو (Arboria kermanshah)

حشره در داخل بافت برگ تخم ریزی کرده و به خاطر تغذیه پوره ها، لکه های تیره ای در پشت برگ ایجاد می شود. این حشره با مکیدن شیره ی گیاهی برگ ها نقطه روشنی روی برگ به وجود می آورد (شکل 8). خسارت این آفت باعث زردی و ضعف برگ و بوته ها می شود. زمان حمله این گیاه بهار، تابستان تا اواسط پاییز است.

 

شکل 7: زنجرک مو

شکل 8: نقطه های روشن روی برگ مو به علت حمله حشره

مبارزه شیمیایی

 سم پاشی برای کرم خوشه خوار این آفت را نیز کنترل می کند. اگر مقدار خسارت زیاد بود، میتوان از سموم تماسی، سيستميك يا سموم فسفره ي نفوذي مثل دورسبان و زولون در اواسط فصل با نسبت 2 در هزار ( 15 روز قبل از برداشت میوه به صورت غوره) استفاده کرد.

 

تريپس (Drepanothrips reuteri)

حشره کوچک به رنگ زرد روشن با دو جفت بال ریشک دار و یک جفت شاخک 6 بندی است. امروزه گونه های جدیدی در تاکستان های ایران فعالیت دارند و باید به طور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرند (شکل 9). این تریپس؛ علاوه بر انگور به گیاهانی نظیر بلوط، راش، صنوبر، بيد، اركيده و غيره حمله می کند. این آفت به طور غیر مستقیم باعث گسترش بیماری های ویروسی می شود.

خسارت تریپس در زمان تورم جوانه و شروع جوانه زنی می باشد. کوتاه تر شدن شاخه و جمع شدن لبه برگ ها به سمت بالا از نشانه های حمله این آفت است. حاشیه برگ ها قهوه ای و خشک می شود، رگبرگ های برگ خرد شده و سوراخ های بزرگی روی آن توسعه پیدا می کند. لکه های نکروتیک به رنگ قهوه ای مایل به قرمز به طول 1-2 میلی متر روی میوه و برگ های کامل مشاهده می گردد.

 

شکل 9: تریپس

روش مبارزه

-استفاده از حشره کش های میکروبی مانند اسپینوساد

-استفاده از حشره کش های صابونی که علیه شپشک های آرد آلود و کنه به کار می رود.

-کنترل زراعی با حفظ گیاهان پوششی در هنگام گل دهی و میوه دهی

-استفاده از سن ها و تریپس های شکارگر

 

كنه مو  Eriophyes(Colomerus) vitis

زمستان به صورت كنه ي كامل زير پوست جوانه ها به سر می برد. در شرايط مساعد، 7 نسل در سال دارد. سه نژاد فيزيولوژيكي از اين گونه، شناسايي شده است كه با توجه به نوع خسارتي كه وارد می كنند می توانند از هم تفكيك شوند.

کنه مو نژاد نمدي يا گال زا

خسارت این آفت در اوایل فصل رشد و روی برگ های جوان دیده می شود و بعد از تغذیه از برگ ها، لکه های مسطح و فرورفته و به صورت نمد یا کرک دار در سطح زیرین برگ ها ایجاد می شود (شکل 10). در سطح بالايي برگ و در طرف مقابل لكه هاي زيرين برگ، برآمدگي يا تاول به وجود می آيد و باعث ناصافي پهنگ برگ مي شود (شکل 11). اين گال ها در مرحله اي كه سفيدرنگ هستند، ممكن است با بيماري سفيدك دروغي مو در مرحله ي توليد كنيدي اشتباه گرفته شوند .روي يك برگ گاهي تا 50 گال ممكن است ديده شود .برگ هاي خيلي آلوده در پاييز زودتر از برگ هاي سالم خزان می كنند.

 

شکل 10: لکه های نمدی و کرک دار زیر برگ در اثر حمله کندی نمدی                 

شکل 11: تاول های روی سطح برگ در اثر حمله کندی مو

    روش مبارزه

در سال هاي کم آبي بايد مبارزه با كنه ها با جديت و در چند نوبت انجام شود .مصرف كنه كش بعد از تشكيل ميوه است. براي مبارزه بايد از سموم مخصوص كنه كش نظير، اومايت، ديتان و نئورون استفاده شود. بايد توجه شود كه استفاده ي بي رويه از سموم آفت كش باعث از بین رفتن دشمنان طبيعي و كنه هاي شكاري می شود و در نتيجه كنه هاي مضر طغيان خواهند كرد.

کنه مو نژاد جوانه

اين نژاد در داخل جوانه زندگي كرده و گال روي برگ ايجاد نمي كند. این نوع کنه با شروع رشد جوانه های جدید به سمت آن ها حرکت می کند و از فلس های خارجی جوانه و بافت های اولیه تشکیل دهنده شاخه تغدیه می کند. در نهایت بافت های زایشی و رویشی فصل بعدی خسارت می بینند. بیشترین میزان تغذیه و خسارت در برگ های قاعده سرشاخه می باشد. همزمان با افزایش جمعیت کنه ها، میزان نفوذ آن ها در بخش های داخلی جوانه ها نیز بیشتر می شود.

روش مبارزه

مبارزه به جهت جلوگیری از آلودگی جوانه های جدید می باشد. این کنه قبل از ایجاد آلودگی و نفوذ به داخل جوانه تنها با یک بار سم پاشی از بین می رود. بهترین زمان مبارزه حدود یک ماه بعد از جوانه زنی یا زمانی که شاخه های اولیه حدود 250 میلی متر طول دارند. بهتر است سم پاشی، 2 هفته بعد تکرار شود.

اگر سم پاشی با استفاده از ترکیبات گوگردی علیه بیماری سفیدک سطحی، 2 هفته قبل از تورم جوانه ها صورت گیرد، نیاز به سم پاشی اختصاصی برای این کنه نمی باشد. استفاده از ترکیبات گوگردی در زمان گل دهی یا هنگامی که طول شاخه به 100 میلی متر رسید، این کنه را در حد قابل قبولی کنترل می کند.

برخی از ارقام انگور نظیر شاهانی، یاقوتی و ارقام آمریکایی در برابر این آفت مقاوم هستند. اما رقم عسگری نست به کنه نژاد جوانه حساس است. از رقم های مقاوم میتوان به عنوان پایه استفاده نمود.

 

کرم سفید ریشه (Polyphylla ollivieri)

این حشره در اکثر نقاط ایران وجود دارد و از ریشه گیاهان مختلف تغذیه می کند. حشره بالغ این آفت به شکل سوسک هایی به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه است. توده ای از پولک های صدفی رنگ روی آن ها را پوشانیده و به رنگ ابلق دیده می شود. لاروها، بدن سی شکل و خمیده و پاهای سینه ای نسبتا قوی دارند و شکم آنها نسبتا بزرگ است (شکل 12). کرم های سفید ریشه دارای 2 تا 3 دوره لاروی هستند. حشره بالغ در اواخر بهار و تابستان مشاهده می شود. این حشره تخم های خود را در عمق 3-7 سانتی متری خاک به تعداد 20-70 به صورت دسته ای در سطح زمین ودر شکاف های خاک می گذارد و سپس می-میرد.

لاروها از ریشه گیاه تغذیه می کنند و در خسارت شدید ممکن است حتی جریان شیره نباتی را قطع کنند. درختان مورد حمله زرد و ضعیف می شوند. رشد شاخه در آن ها متوقف شده، میوه های کوچکی تشکیل می شود یا می ریزد. به علت آسیب لاروها به ریشه گیاه، گیاهان مورد حمله استحکام زیادی ندارند و به راحتی از خاک جدا می شوند.

  

شکل 12: حشره بالغ و لارو کرم سفید ریشه

روش مبارزه

مبارزه در فصول گرم سال نتیجه بهتری دارد، زیرا در فصل زمستان و پاییز در عمق خاک بوده و سموم شیمیایی بر روی آن-ها بی اثر است.

-جمع آوری و از بین بردن حشرات کامل: برای این کار میتوان در صبح زود با تکاندن سرشاخه ها نسبت به جمع کردن حشرات کامل اقدام نمود. استفاده از تله نوری برای جمع آوری حشرات بالغ، زیرا شب هنگام به راحتی اطراف نور چراغ جمع می شوند.

-از بین بردن کرم ها در داخل خاک با بیل زدن باغ در فصل بهار و پاییز

-از بین بردن علف های هرز

-شخم زمستانه و جمع آوری لاروها و یخ آب زمستانه

مبارزه شیمیایی

برای این کار ابتدا تمام مزرعه را سم پاشی کرده و سپس عمق خاک را به اندازه 25-30 سانتی متر زیر و رو می کنند. از دیازینون % 60 EC به نسبت 1/5 در هزار و سوین با  EP 85%دوز 1/5 در هزار برای یک هکتار زمین میتوان مورد استفاده قرار داد. برای هر درخت باید 20-40 لیتر محلول سم در پای درخت ریخته شود.

در درختانی که آلودگی بسیار شدیدی نشان می دهند؛ خاک اطراف طوقه را به میزان حدود نیم تا یک متری کنار زده و با سم دیازینون به خوبی خیس می کنند (5-10 لیتر برای هر درخت) و دوباره خاک را به جای خود برمی گردانند. 

 

مینوز مو  Holocacista rivillei Stainton

مینوز مو از آفات مهم درخت انگور می باشد که در مناطق مدیترانه ای؛ معضل جدی به شمار می آید. این آفت در شبانه روز فعالیت کرده و خسارت وارد می کند. از آن جایی که اثر سموم شیمیایی روی مینوز مو بسیار کم است این آفت به سختی کنترل می شود. حشره بالغ، پروانه ای کوچک به رنگ قهوه ای مایل به سیاه است. بال های جلویی آن سیاه رنگ با لکه های نارنجی است. لاروهای زرد رنگ آن از مو پوشیده می باشد (شکل 13).

پروانه مینوز مو 2-4 نسل در یک سال دارد. حشره بالغ، تخم های خود را روی سطح زیرین برگ و روی رگبرگ های فرعی قرار می دهد. لارو بعد از خارج شدن از تخم مستقیما وارد فضای بین دو برگ شده و از پارانشیم تغذیه می کند. در مراحل اولیه تغذیه، دالان های کج و معوجی روی برگ ایجاد می شود (شکل 14). در مراحل بعدی تغذیه گیاه، تاول هایی روی برگ تشکیل می شود که در قسمت بالایی و پایینی برگ زرد می گردند. در نتیجه اختلال در فتوسنتز، صدمات جبران ناپذیری به گیاه وارد می شود.

 

شکل 13: پروانه مینوز مو

شکل 14: آثار حمله مینوز روی برگ انگور

روش مبارزه

برای مبارزه شیمیایی از سموم زیر استفاده می شود.

-دیفلوبنزورون (دیملین) WP25% به نسبت 0/5 درهزار به منظور تفریخ تخم ها

-دلتامترین (دسیس) EC5% به میزان 0/5 درهزار

-پرمترین (آمبوش) EC25% به نسبت 0/5 در هزار

-فن پروپاترین (دانتیل) EC 10%  به نسبت 0/6 در هزار

-استامی پراید (موسیپلان) SP 20% به نسبت 0/5 در هزار

 

بالشتک مو Pulvinaria vitis 

این حشره به طول 4-5 میلی لیتر و رنگ حشره تیره و تقریبا سیاه است (شکل 15). این حشره زمستان را به صورت ماده کامل روی قسمت های چوبی درخت و نزدیک جوانه ها و یا در شکاف پوسته مو قرار می دهد. در بهار حشرات ماده تخم های خود را داخل یک کیسه تخم خود می گذارند. سپس پوره ها از تخم خارج شده و روی درخت به فعالیت و تغذیه می پردازد. این آفت احتمالا یک نسل دارد.

 

شکل 15: بالشتک مو

از طریق تغذیه از، تنه، شاخه؛ دمبرگ و حتی خوشه به گیاه صدمه وارد می شود. برای مبارزه نمیتوان زمان دقیقی را مشخص نمود. بهترین زمان مبارزه بعد از تفریخ تخم ها و ظهور پوره های جوان است. از مهمترین دشمنان طبیعی این آفت، زنبور است.

 

شپشک آرد آلود مو  Pseudococcus maritimus

بدن حشرات مزبور از پودر سفید رنگی پوشیده شده است. پوشش بدن شپشک آردآلود و لاروهای آن نرم و پاها و شاخک ها به خوبی رشد کرده اند و آزادنه روی گیاهان حرکت می کنند. این حشره به تمام قسمت های گیاه نظیر برگ، سرشاخه و میوه حمله می کند (شکل 16). این آفت از شیره گیاه تغذیه کرده و باعث تولید عسلک می شود.

  

شکل 16: حمله شپشک آرد آلود روی حبه انگور و پوسیدگی میوه ی آن

 

این حشره دارای دشمنان طبیعی از جمله کفشدوزک شکارگر می باشد. سموم مختلفی که علیه این حشره توصیه می شود اثرگذاری کمی دارد و چند روز بعد از سم پاشی؛ فعالیت آفت؛ دوباره شروع خواهد شد. برای سم پاشی میتوان از سموم فسفره مانند گوزاتیون، سوپر اسید و .... استفاده نمود.

 

قادری، رضا، تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های مهم انگور، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، 1390

نجاتیان، محمد علی، راهنمای انگور (کاشت، داشت، برداشت)، نشر آموزش کشاورزی، 1395

رسول زادگان، یوسف، میوه کاری در مناطق معتدله، انتشارات ارکان، 1370

 

لطفا دانش و تجربه خود در این مورد را به اشتراک بگذارید

لطفا پیش از ایجاد مطلب جدید موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید:
پایگاه دانش این وب سایت محلی برای تبادل دانش و تجربه و بیان راهکارهایی برای ارتقای صنعت کشاورزی است. هنگام درج مطلب به نکات زیر توجه بفرمایید:
۱. برای درج عکس به داخل متن ، عکس را از گوشی یا کامپیوتر کپی نموده و در پنجره ویرایشگر سایت ، paste نمایید.
۲. در صورت نیاز ، مطلبی که ارسال می کنید را ویرایش کنید تا ابعاد عکس ها و اندازه و رنگ فونت ها ، هماهنگ با دیگر مطالب وب سایت بشود.
برچسب مناسب متن را از بین برچسب های تعریف شده انتخاب کنید و اگر مطلب شما نیاز به برچسب جدیدی داشت، مطلب را درج کنید و برچسب پیشنهادی را از بخش تماس با ما به مدیریت وب سایت اطلاع بدهید تا به لیست برچسب ها افزوده گردد.

فایل با فرمت های ( 'gif','jpg','png', 'jpeg', 'pdf', 'mp4', 'mkv' ) قابل آپلود می باشد.
فایل های پیوست:

نظر
آخرین نظر